Privacy policy

Daddy Kate hecht veel belang aan uw privacy. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

De Privacyverklaring is onder meer van toepassing:

 • Op onze website (daddykate.be);
 • Op alle relaties tussen Daddy Kate en haar klanten, prospecten, partners, sollicitanten…
 • Bij het bezoeken van onze gebouwen
 • Bij bezoeken op beurzen

 

In het kort komt onze Privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor de doeleinden die met u zijn overeengekomen;
 • Niet aan derden verkopen;
 • Zorgvuldig beveiligen.

 

Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van deze Privacyverklaring dan kan u ons steeds contacteren via privacy@daddykate.be

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen die hieronder worden vernoemd, is:

Daddy Kate nv

Albert Van Cotthemstraat 54

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Ondernemingsnummer: 0811.530.605

2. Toestemming van de gebruiker

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot het cookiebeleid verklaart u zich akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen en modaliteiten van deze privacyverklaring.

 

U zal voorts worden verzocht om, telkens wanneer u op het punt staat om via de website persoonsgegevens over te maken aan Comith, bv. via het contactformulier of door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, een daartoe bestemd vakje aan te vinken waarmee u bevestigt dat uw persoonsgegevens door Comith mogen worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

U heeft het recht om uw uitdrukkelijke toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft evenwel geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds hebben plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming en belet bovendien niet dat Comith uw persoonsgegevens nog kan verwerken op basis van een andere verwerkingsgrond, indien deze van toepassing is.

 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Daddy Kate verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospecten, leveranciers… voor de volgende doeleinden:

3.1 Om efficiënt in contact te treden met onze klanten en leveranciers

Als klant of leverancier van Daddy Kate houden wij de persoonlijke identificatiegegevens en de contactgegevens bij van de contactpersoon bij onze klant of leverancier. Het gaat hierbij om volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om de contactgegevens van onze contactpersonen te verwerken zodat wij efficiënt met hen in contact kunnen treden. Dit is tevens in het belang van contactpersoon en behoort tot zijn redelijke verwachting.

3.2 Om te kunnen factureren

Wanneer u een éénmanszaak bent, dan houden wij eveneens uw BTW-nummer en adres bij zodat facturen op correcte wijze kunnen worden opgemaakt.

 

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Daddy Kate en is bovendien een wettelijke verplichting.

3.3 Om met u te kunnen communiceren

Wanneer u onze website bezoekt en het contactformulier op de website invult, dan verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Het bijhouden van uw contactgegevens zodat wij kunnen antwoorden op een verzoek dat u tot ons gericht heeft, behoort tevens tot ons gerechtvaardigd belang. Dit is tevens in uw belang. Wij gebruiken deze gegevens voor geen ander doeleinde dan hoger vermeld. Indien wij dit wel wensen te doen zullen wij hiervoor steeds om uw toestemming verzoeken.

3.4 Voor direct marketing

In het kader van prospectie kan het gebeuren dat wij uw contactgegevens gebruiken om u éénmalig een brochure toe te zenden met onze activiteiten. U heeft hierbij steeds de kans om u te verzetten tegen het verder gebruik van uw contactgegevens voor marketingdoeleinden door Daddy Kate.

3.5 Voor rekrutering

Wanneer u bij ons solliciteert verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van het aanwervingsproces.

 

Deze verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang als onderneming. Wij gebruiken deze gegevens voor geen andere doeleinden dan hoger vermeld.

4. Hoe lang bewaren wij uw  gegevens?

Daddy Kate houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals vernoemd in deze privacyverklaring. Er worden verschillende bewaartermijnen gehanteerd, afhankelijk van het doel van de verwerking.

 

Specifiek met betrekking tot rekrutering houden wij uw gegevens bij tot 2 jaar na het afsluiten van het aanwervingsproces.

5. Aan wie geven wij uw gegevens door?

Daddy Kate verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij beroep doen op derde partijen om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring dan treden deze derde partijen op als verwerker voor Daddy Kate. Daddy Kate zorgt ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze partijen hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Daddy Kate waarin onder andere werd bepaald dat zij uw gegevens enkel en alleen mogen verwerken conform de opdracht van Daddy Kate. Zij hebben niet het recht om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

6. Geven wij uw gegevens door aan derde landen?

Daddy Kate geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Daddy Kate verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegeven te waarborgen via technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

8. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over verschillende rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kan deze rechten uitoefenen door te mailen naar privacy@daddykate.be. In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

8.1 Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens Daddy Kate van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of uw gegevens wijzigen.

8.2 Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Daddy Kate bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

8.3 Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer uw persoonsgegevens voor direct marketing worden verwerkt kan u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

8.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u bezorgen of deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwering via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.5 Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Daddy Kate gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

8.6 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Daddy Kate.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

contact@apd-gba.be

9. Daddy Kate als verwerker

Daddy Kate kan ook persoonsgegevens verwerken van derden, zijnde de klanten van haar klanten. Daddy Kate verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar klanten en is in die zin ‘verwerker’. Persoonsgegevens die u als klant aan ons toevertrouwt om er in uw opdracht een verwerking mee te doen, gebruiken wij uitsluitend voor de door u duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een andere doel ingezet. Onze verplichtingen aangaande de verwerking van persoonsgegevens die wij in opdracht van onze klanten ontvangen en verwerken worden geregeld in een verwerkersovereenkomst tussen Daddy Kate en onze klant.

10. Contact

Indien u nog vragen heeft over onze Privacyverklaring kunt u ons op volgende wijze contacteren:

 • Per e-mail: privacy@daddykate.be
 • Per post: Albert Van Cotthemstraat 54 1600 Sint-Pieters-Leeuw
 • Telefonisch: 02/333.00.00
x

Daddy Kate in de pers

Lees meer